We współpracy z Dagmarą Pawłowską zdobyliśmy 3-cią nagrodę w ogólnopoloskim otwartym konkursie, organizowanym przez Muzeum Pałac w Wilanowie, na ‘Pojazd badawczy’.

Celem projektu było:   ‘… uwrażliwienie społeczeństwa na problem kształtowania przestrzeni w sąsiedztwie obszarów chronionych ze względu na ich wartości zabytkowe i naturalne (bogactwo fauny i flory, zasoby hydrologiczne).’

a przeznaczenie samego pojazdu:  ‘możliwość prowadzenia samodzielnych badań i obserwacji przyrodniczych.’ oraz ‘obserwacja poziomu zanieczyszczenia wody,powietrza, gruntu, czy stanu fauny i flory’.

Werdykt Jury:
‘Projekt uwzględnia możliwości oglądania świata przyrody z różnych perspektyw i wnikania w różne środowiska (woda, korony drzew). Pomimo braku propozycji rozwiązań  technicznych uwagę zwraca nowatorska idea. Ciekawa forma może zachęcać do nauki poprzez zabawę.’
 
Wręczenie nagród oraz ogłoszenie wyników miało miejsce 17 grudnia,  w Pałacu Wilanowskim w Warszawie.

Linki:
http://www.wilanow-palac.art.pl/index.php?id=1217
http://www.wilanow-palac.art.pl/index.php?id=1242

  

________________________________________________________________________________________

In collaboration with Dagmara Pawłowska we gained the 3rd prize in a nationwide open competition, organized by the Palace Museum in Wilanów, for the ‘Research vehicle’.

The aim of the project was: ‘… to raise public awareness of the problem of reshaping public space in the vicinity of protected areas for their historical value and natural (the wealth of fauna and flora, hydrological resources). ‘

and the use of the vehicle itself:  ‘the possibility of conducting independent research and observation of nature.’ and ‘observation of the level of water pollution, air, land, or the state of flora and fauna’.

Jury’s verdict:
‘The project takes into account the possibility of viewing the natural world from different perspectives and going into different environments (water, canopy). Despite the lack of proposals for technical solutions, the innovative idea takes notice. Interesting form may encourage to learn through play. ‘

The award ceremony and announcement of results took place on 17 December, in WilanOw Palace in Warsaw.

Links:

http://www.wilanow-palac.art.pl/index.php?id=1217
http://www.wilanow-palac.art.pl/index.php?id=1242

Advertisements