You are currently browsing the category archive for the ‘Competitions / Konkursy’ category.

Zajęcie 2-ego miejsca (nie przyznano pierwszej nagrody, a dwie równorzędne drugie nagrody) w ogólnopolskim konkursie architektonicznym na Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej. We współpracy z łódzką pracownią 3d Projekt, w zespole projektowym w skład którego weszli architekci:  Mariusz Wojtczak, Jakub Krzysztofik, Mariola Sałuda, Michał Karpiński, Piotr Cegielski oraz Izabela Markowska-Macegoniuk.

Linki:

 http://a-ronet.pl/index.php?mod=nagroda&n_id=1650
 http://architektura.muratorplus.pl/konkursy/konkursy-polskie/centrum-sportu-w-lodzi,190_9765.htm

  

_________________________________________________________________________________________________________

2nd place (no 1st award given, but two equal 2nd awards) in a polish nationwide architectural competition for Sports Centre of Technical University of Lodz. In collaboration with lodz’s design office ‘3d Projekt’, and in a team of architects: Mariusz Wojtczak, Jakub Krzysztofik, Mariola Sałuda, Piotr Cegielski and Izabela Markowska-Macegoniuk.

Links:

 http://a-ronet.pl/index.php?mod=nagroda&n_id=1650
 http://architektura.muratorplus.pl/konkursy/konkursy-polskie/centrum-sportu-w-lodzi,190_9765.htm

 

We współpracy z Dagmarą Pawłowską zdobyliśmy 3-cią nagrodę w ogólnopoloskim otwartym konkursie, organizowanym przez Muzeum Pałac w Wilanowie, na ‘Pojazd badawczy’.

Celem projektu było:   ‘… uwrażliwienie społeczeństwa na problem kształtowania przestrzeni w sąsiedztwie obszarów chronionych ze względu na ich wartości zabytkowe i naturalne (bogactwo fauny i flory, zasoby hydrologiczne).’

a przeznaczenie samego pojazdu:  ‘możliwość prowadzenia samodzielnych badań i obserwacji przyrodniczych.’ oraz ‘obserwacja poziomu zanieczyszczenia wody,powietrza, gruntu, czy stanu fauny i flory’.

Werdykt Jury:
‘Projekt uwzględnia możliwości oglądania świata przyrody z różnych perspektyw i wnikania w różne środowiska (woda, korony drzew). Pomimo braku propozycji rozwiązań  technicznych uwagę zwraca nowatorska idea. Ciekawa forma może zachęcać do nauki poprzez zabawę.’
 
Wręczenie nagród oraz ogłoszenie wyników miało miejsce 17 grudnia,  w Pałacu Wilanowskim w Warszawie.

Linki:
http://www.wilanow-palac.art.pl/index.php?id=1217
http://www.wilanow-palac.art.pl/index.php?id=1242

  

________________________________________________________________________________________

In collaboration with Dagmara Pawłowska we gained the 3rd prize in a nationwide open competition, organized by the Palace Museum in Wilanów, for the ‘Research vehicle’.

The aim of the project was: ‘… to raise public awareness of the problem of reshaping public space in the vicinity of protected areas for their historical value and natural (the wealth of fauna and flora, hydrological resources). ‘

and the use of the vehicle itself:  ‘the possibility of conducting independent research and observation of nature.’ and ‘observation of the level of water pollution, air, land, or the state of flora and fauna’.

Jury’s verdict:
‘The project takes into account the possibility of viewing the natural world from different perspectives and going into different environments (water, canopy). Despite the lack of proposals for technical solutions, the innovative idea takes notice. Interesting form may encourage to learn through play. ‘

The award ceremony and announcement of results took place on 17 December, in WilanOw Palace in Warsaw.

Links:

http://www.wilanow-palac.art.pl/index.php?id=1217
http://www.wilanow-palac.art.pl/index.php?id=1242

     Project realised during practice at the NeA Architects office in Valencia (september 2008 – march 2009).

     The existing difference of ground levels gave us the key to resolve this project. While the first floor matches with organized row of volumes containing classrooms, the ground floor area is a carefully designed structure, which provides variety of passages and courtyards.

    The access zone is put on the axis, which is perpendicular to the existing part of  the school, and is placed at the lower level of the plot. The recreational zone for pupils, which is located at the higher level, is being planned until the boundary of the ground level difference.
 
    In this way, the groundfloor structure of estereotomic character, illuminated with various courtyards, is serving as a support for the two strong volumes (orientated south-west) overhanging the access zone.

     Este proyecto fue disenado durante practica en ‘NeA Arquitectos’. Informacion en espanol en la pagina web:                                       

www.nea-architects.com   proyectos/ edificios publicos/ IESO Alonso Quijada

esquivias-2

 

 

esquivias-1

     Projekt zrealizowany w trakcie praktyki dla pracowni architektonicznej NeA Arquitectos w Walencji  (wrzesień 2008 – marzec 2009).

     Istniejące różnice w poziomie terenu były kluczowe dla rozwiązania tego projektu.  Podczas gdy pierwsze piętro jest kontynuacją brył zawierających sale dla uczniów, parter i cały obszar pod pierwszym piętrem tworzy mieszankę przejść i małych dziedzińców, służących urozmaiceniu całej struktury i wynikających z dopasowania do terenu.

     Nowe wejście układa się według osi prostopadłej do starej części szkoły, oraz znajduje się na najniższym poziomie działki. Część rekreacyjna dla uczniów, która usytuowana jest na wyższym poziomie, zabudowuje działkę aż do granicy różnicy poziomów. W ten sposób, plan niższy o rozbudowanym charakterze, doświetlony przez kilka małych dziedzińców, służy jako podpora dla dwóch brył zorientowanych na południowy-zachód, które nadwieszają się nad proponowaną strefą wejścia.

     Project realised during practice at the NeA Architects office in Valencia (september 2008 – 2009).

     This  project is basically an administrive block designed for architectural competition organised by the Treasury Department in Almeria. It’s main features are: 1.  double facade which consists mainly of recycled wood lattices and glass surfaces; 2. clear division of two upper floors ‘floating’ over the access part materialised in glass; 3. small courtyards and galleries placed one over the other in order to enrich the complexity of interiors.

     Este proyecto fue disenado durante practica en ‘NeA Arquitectos’. Informacion en espanol en la pagina web:                                       

www.nea-architects.com   proyectos/ edificios publicos/ edificio administrativo en Almeria

alemria-1

almeria-2

     Projekt zrealizowany w trakcie praktyki dla pracowni architektonicznej NeA Arquitectos w Walencji  ( 2008 – 2009).

     Jest to projekt budynku biurowego, uzupełniającego ścisły kwartał zabudowy, przygotowany na konkurs zrealizowany przez Urząd Skarbu w mieście Almeria, w Andaluzji.  Główne cechy zaprojektowanego budynku to: 1.  podwójna fasada wykonana z desek z drewna z recyklingu, oraz ze szklanych powierzchni; 2. wyraźny podział między dwoma ‘unoszącymi się’ piętrami obłożonymi drewnem, a przezroczystym parterem wykonanym głównie ze szkła który jest strefą wejścia; 3.  małe dziedzince (patia), oraz rozmaite galerie które wzbogacają aranżację wnętrz.

wizu-1-copy1

     This project was designed for an international competition organised by Cevisama Indi called ‘Bathroom Design Competition’ in january 2009. The competition is an integral part of annual fair that is taking place in Valencia, and is meant to be the leading event for architectural ceramics, interior design and bathroom furnishing. Along with Dagmara Pawłowska, with whom I colaborated, we tried to face this year’s competition theme – ‘Liquid Dreams’

     ‘… bathroom is the most private, among all spaces in the house. It is a place where we can compose oneself, and hear ourselves, let our body relax, clear up our minds…

schemacik

     ‘…joining bath-tub, sauna-floor and shower is an attempt of linking together functions and at the same time locating them as a simple expressive shape.’

schemacik-2

     ‘ The very best surroundings apropiate for meditation and rest, are those created by nature.  … an example of such spaces are caves or thermal sources, which are filled with variety of different mineral forms.’

wizu-1a-copy1

     Projekt zrealizowany na międzynarodowy konkurs organizowany cyklicznie z okazji targów łazienkowych ‘Cevisama 2009’, odbywających się w Walencji w dniach 10-13 luty 2009. Powstały przy współpracy z Dagmarą Pawłowską (studentka 5 roku Politechniki Łódzkiej – obecnie na stypendium w Universidad Politecnica de Valencia). Pomysł jest prozpozycją na zadany motyw przewodni konkursu na wnętrze łazienki – ‘Płynne marzenia’…

Piotr Cegielski

     Project realised during practice at the NeA Architects office in Valencia (september 2008 – 2009).

     CP 2 en Ciruelos: Primary and infant-school.

     Spacial solutions that this project is aiming to achieve, should be percieved in the context of a concept: – the stereotomic space or ‘in between’ space as background, and mass as form of the project. The designed building is deprived of strong urban context, and stays strongly in contact with countryside landscape. For this reason one of the main inspirations for the form of  this project where rectangular haystacks, that are inseparable part of the rural areas.    

     There was a strong necesity to protect the project from overheating, and that is why there is applied a second facade which is binding together all first floor volumes. This provided a sense of unity to this design. The ‘second skin’ is a perforated wall which is placed at a certain distance from all of the other volumes.  Firstly – this allows the air to circulate all around the  ‘second skin’ and protects the whole building from hot temperatures.  Secondly – the perforations create various abilities to look through the wall and admire the surrounding landscape.

     Este proyecto fue disenado durante practica en ‘NeA Arquitectos. Informacion en espanol en la pagina web:
 
www.nea-architects.com   proyectos/ edificios publicos/ CP 2 en Ciruelos

18-blurred-copy

19-blurred-copy-2

     Projekt zrealizowany w trakcie praktyki dla pracowni architektonicznej NeA Arquitectos w Walencji (wrzesień 2008 – 2009).

     CP 2 en Ciruelos:
     Szkoła podstawowa i przedszkole.

     Rozwiązania przestrzenne do jakich dąży ten projekt, powinny być odbierane w kontekście idei: ‘przestrzeni pomiędzy’ jako tła oraz masy jako formy.

     Projektowany budynek jest pozbawiony silnego kontekstu urbanistycznego i pozostaje w głównym kontakcie z krajobrazem wiejskim. Z tego powodu  główną inspiracją dla stworzenia formy projektu były bale skoszonego siana, których prostopadłościenne kształty są nieodłączną cześcią tego miejsca.

     Istniała potrzeba ochronienia się od silnego nasłonecznienia, więc zastosowano w projekcie dodatkową fasadę obejmującą pierwsze piętra wszystkich brył projektu, co dodatkowo ujednoliciło cały budynek. Dodatkowa fasada jest perforwaną ścianą umieszczoną w pewnej  odległości od wszystkich brył, co zapewnia odpowiednie przewietrzanie i chroni przed nadmiernym nagrzewaniem klas. Ponadto perforacje umożliwiają rozmaite widoki na okalający wiejski krajobraz.

     Project realised during practice at the NeA Architects office in Valencia (september 2008 – 2009).

     CP Ponce de Leon:
     Special school for the disabled children.

     In this project an adequate distribution of main functions and mixing them with patios ventilating the whole building was essential. Strict design requirements led to creation of an attractive vertical construction. Proposed solution was meant to arrange, in its final shape, connection with urban net of the city, mainly owing to public space planned by the access zone of the project. Moreover the principal intention was to make projections that would favour integration of the pupils and the whole school community.

      Este proyecto fue disenado durante practica en ‘NeA Arquitectos’. Informacion en espanol en la pagina web:
     
www.nea-architects.com   proyectos/ edificios publicos/ CP Ponce de Leon

tomelloso-2a

003

tomelloso-5

     Projekt zrealizowany w trakcie praktyki dla pracowni architektonicznej NeA Arquitectos w Walencji (wrzesień 2008 – 2009).

     CP Ponce de Leon:
     Szkoła dla osób niepełnosprawnych.
 
     W tym projekcie szkoły, głównym motywem jest adekwatne rozmieszczenie i rozplanowanie funkcji połączone z pustkami które łączą się w przestrzenie przewietrzające budynek. Rygor wymagającego programu skłonił do stworzenia atrakcyjnej i nasyconej konstrukcjyjnym wyrazem formy. Zaproponowany obiekt w swoim kategorycznym kształcie, ma głównie służyć wytworzeniu relacji z urbanistyczną siatką miasta, między innymi dzięki przestrzeni publicznej zaplanowanej w przedpolu budynku. Ponadto główną intencją było takie ustawienie funkcji i programu, aby sprzyjał integracji uczniów oraz całej społeczności szkoły.

tomelloso-4

          1st Prize in the competition for the design of conference room, organised by the Institute of Architecture and Urban Planning and Drahtzug Stein company. The competition took place in december 2006.

.

 Board 1

.

  Rendering

.

         1-sza Nagroda w konkursie na aranżację sali konferencyjnej, organizowanym przez Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej oraz firmę Drahtzug Stein Łódź sp. z o. o. Konkurs miał miejsce w grudniu 2006.

 

          Distinction in the competition organised by the mayor of Głowno (Poland), for the design of the Freedom Square. The competition took place during february 2005. Collaboration in the project – Piotr Dróżka (IAU student) and Eryk Pajewski (ASP student).

.

  the Freedom Square

.

          Wyróżnienie w konkursie Burmistrza Głowna na “Koncepcję zagospodarowania Placu Wolności w Głownie”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w lutym 2005 roku. Współpraca w projekcie – Piotr Dróżka (student PŁ i IAU) oraz Eryk Pajewski (student ASP Łódź).

 

 

 

          Distinction in the student’s competition for the design of the Christmas Crib at the cathedral square in Łódź. The competition took place in december 2005 – january 2006. All competition entries were ment to be a kind of wooden structure, located in front of the city’ main cathedral. Collaboration in the project – Piotr Dróżka (IAU student).

  The competition board.

          Wyróżnienie w “Konkursie Studenckim na Projekt Szopki Bożonarodzeniowej na Placu Katedralnym w Łodzi” w grudniu 2005 – styczniu 2006. Współpraca przy projekcie – Piotr Dróżka (student PŁ i IAU).